Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

18/04/2022
0

Kính gửi CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ HVP

CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP GỬI THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG NHƯ TRONG FILE ĐÍNH KÈM