Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì
25-04-2024 0
KẾT QUẢ Đại Hội Cổ Đông ngày 20 tháng 04 năm 2024
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
25-05-2023 0
KẾT QUẢ Đại Hội Cổ Đông ngày 08 tháng 05 năm 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028
17-04-2023 0
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, ngày 08 tháng 05 năm 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Diễn ra vào ngày 08/05/2023 từ 8h00 đến 11h30  
18-05-2022 0
Kết Quả Đạt Được Tại ĐHCĐ thường niên ngày 12/05/2022
Công bố kết quả đạt được tại Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 12 tháng 05 năm 2022
18-04-2022 0
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ HVP CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP GỬI THƯ MỜI HỌP ĐẠI...
17-11-2021 0
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2021
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2021
13-10-2021 0
Thông báo (V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021
23-06-2021 0
Kết Quả Đạt Được Tại ĐHCĐ thường niên ngày 19/06/2021
Công bố kết quả đạt được tại Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 19 tháng 06 năm 2021
11-06-2021 0
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, ngày 19 tháng 06 năm 2021
HVP trân trọng thông báo triệu tập họp HĐCĐ thường niên năm 2021; Giữa tâm dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát, HVP đã khẩn trương thiết lập trương...
11-06-2021 0
Tạm hoãn Đại Hội Cổ Đông ngày 21-05-2021
Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điển tháng 5/2021 chưa kiểm soát được tình hình nên Công ty tạm hoãn đại hội sang tháng 6/2021 Trân...
29-04-2021 0
Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên, ngày 21 tháng 05 năm 2021
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Diễn ra vào ngày 21/05/2021 từ 8h00 đến 11h00
20-04-2021 0
THÔNG BÁO (V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021)
THÔNG BÁO (V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021)
26-06-2020 0
Kết Quả Đạt Được Tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/06/2020
Công bố kết quả đạt được tại Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 23 tháng 06 năm 2020
13-06-2020 0
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Ngày 23 Tháng 06 Năm 2020
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Ngày 23 Tháng 06 Năm 2020