Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

KẾT QUẢ Đại Hội Cổ Đông ngày 20 tháng 04 năm 2024

26/04/2024
0

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Diễn ra thành công tốt đẹp, dưới đây là tổng hợp Biên bản và nghị quyết của đại hội:

1. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024